Wetgeving

Samenvatting:

Categorieën: Rijwielen waar een motor op staat worden gemotoriseerde rijwielen, BEHALVE:

 1. Pedelecs [≤ 250W en ≤ 25 km/u, verordening (EU) Nr. 168/2013 Hst I, Art. 2 §2 h)]

 2. Lage driewielers (categorie L2e met een r-waarde (zithoogte) van minder dan 400mm, verordening (EU) Nr. 168/2013 Hst I, Art. 2 §2 k)])

Tweewielers vallen onder de categorie Pedelec (=Fiets met Elektrische Hulpmotor) en deze hebben een elektrische assistentie begrensd op 25 km/u en 250 W nominaal vermogen.

De velomobielen en trikes die door Fietser.be aangeboden worden, met elektrische assistentie of niet, zijn eenvoudigweg rijwielen. Rijwielen hebben geen wettelijke snelheidsbeperking. Toch begrenzen we onze straatvaardige velomobielen op het niveau van de constructie tot een veilige snelheid van 50 à 60 km/u naargelang de maximale kadans (trapsnelheid) van de fietser.

Wegcode: Over het algemeen geldt dezelfde wegcode (zie bijvoorbeeld wegcode.be) die je als fietser met een gewone tweewieler gewend was. De belangrijkste bijzonderheid is dat de plaats van de velomobiel op de rijweg is, maar dat het fietspad ook mag gebruikt worden.

Verzekering: Er is geen motorrijtuigverzekering nodig, noch als brommer noch als Speed Pedelec. Wel is het verstandig een te kijken of uw burgerlijke aansprakelijkheid als weggebruiker gedekt is in uw familiale, en raden wij wél een verzekering pechverhelping (bv. VAB) en rechtsbijstand aan. Achtergrondinfo op de pagina Verzekeren.

Homologatie van een al dan niet elektrische velomobiel of trike als 'Speed-Pedelec' of 'bromfiets klasse B' is niet mogelijk omdat ze niet tot deze voertuigcategorieën behoren.

Wat de fietsvergoedingen betreft: elke trike en velomobiel, elektrisch ondersteund of niet, komt in aanmerking voor dezelfde fiscale voordelen als de gewone fiets.

Elektrische trikes en velomobielen: rijwielen, pedelecs of bromfietsen?

Fietser.be heet niet voor niets Fietser.be.

Wij geloven dat we de fiets zo kunnen optimaliseren dat we met lichte voetafdruk van veel meer vrijheid kunnen genieten.

We bouwen en verkopen dan ook geen elektrische voertuigen, maar bionische superfietsen.

Driewielers:

Volgens de Europese Wetgeving wordt een rijwiel dat uitgerust wordt met een motor een bromfiets/motorfiets/etc. behalve in twee gevallen. Het eerste geval is algemeen bekend, het tweede minder, dus dat leidt wel eens tot vertwijfeling.

 1. Pedelecs (met een maximaal nominaalvermogen van 250W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt)

 2. Lage driewielers (categorie L2e met een r-waarde (zithoogte) van minder dan 400mm)

Velomobielen en trikes met een motor, hier verder in het kort e-trikes, blijven dus rijwielen, tenzij ze een zithoogte van meer dan 400mm zouden hebben (bv Hase Lepus). Snelheidsbeperkingen worden voor rijwielen niet specifiek bepaald, tenzij de algemeen geldende snelheidslimieten zoals een zone 30.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de transmissie zo berekend dat voor praktische velomobielen een maximum snelheid van ca. 50 à 60 km/u aan een cadans van 100 à 120 tpm kan bereikt worden. De ervaring leert dan een WAW tot die snelheid adequate bescherming biedt, met of zonder assist blijft dat gelijk. Voor een monocoque velomobiel zonder kreukelzones kan die veilige grens iets lager liggen.

De Belgische wetgeving op elektrische fietsen ent zich op de Europese en geeft specificaties voor drie eigen categorieën:

 1. "Fiets met Elektrische Hulpmotor (= Pedelec)",

 2. "Gemotoriseerde Fiets" en

 3. "Speed Pedelec".

Gezien de Europese wetgeving beperkt het concept van Speed Pedelec zich expliciet tot cat. L1e-B (bromfiets op twee wielen), en de "Gemotoriseerde fiets" tot categorie L1e-A (gemotoriseerd rijwiel).

Pedelecs en e-trikes / velomobielen vallen in overeenstemming met EU 168/2013 buiten het toepassingsgebied.

Voor fietsen en rijwielen, en dus ook voor Pedelecs en e-trikes, volgt hieruit:

GEEN:

 • Minimale leeftijd

 • Helmplicht

 • Rijbewijs

 • Verzekering

 • Inschrijving

 • Nummerplaat

 • Gelijkvormigheidsattest / Certificaat van overeenstemming (COC)

WEL:

 • De verkeersregels van toepassing op fietsen, cq. rijwielen.

Tweewielers:

Alle elektrische tweewielers (bak- en bukfietsen), die door Fietser.be gebouwd en/of verkocht worden, vallen wettelijk binnen de categorie van de Pedelec (<25 kpu, <250W) (Fiets met Elektrische Hulpmotor).

Wie bij ons advies vraagt rond een snelle elektrische fiets tot 45 km/u zullen we zelden een Speed Pedelec aanraden (dat is per definitie een tweewieler). Voor recreatief gebruik en bij redelijk weer kan dat nog lukken, maar dan is er nog een alternatieve transportmodus nodig bij regen, ijzel of gewoon koude. Wie een snel, praktisch en veilig voertuig voor dagelijks gebruik op lange afstand wil zal wellicht bij de trike of velomobiel uitkomen - het is onze job daarover te informeren.

Wegcode:

Met een velomobiel of trike heb je een geweldig voordeel dat je veiliger en/of sneller vooruithelpt: "De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen". (KB 01/12/75 art. 9.1.2.1°).

Als velomobilist of triker kan je dus kiezen tussen rijbaan en fietspad. Dit is de praktijk een geweldig voordeel. Mee kunnen rijden met de verkeersstroom is dikwijls veiliger dan contortionistische fietspaden te volgen.

Wat de motor betreft bestaat er bij mijn weten niet echt een categorie "drie- en vierwielers zonder motor". We kunnen aannemen dat hiermee bedoeld wordt: rijwielen die niet behoren tot de categorieën "Gemotoriseerde Fiets" en "Speed Pedelec", dus meersporige fietsen, trikes, quads, pedelecs, e-trikes etc. Het is mijn interpretatie dat meersporige rijwielen minder dan 1 meter breed het fietspad mogen volgen - caveat emptor.

Tips:

 • We raden aan om aan te sluiten bij de strook waarvan de snelheid het dichtst de snelheid van de velomobiel benadert. In de bebouwde kom is dat dus meestal de rijbaan, daarbuiten het fietspad.

 • Assertief is veilig! Bij twijfel, kies de rijbaan! Laat u niet wegdringen op een zelfmoordstrook (AKA fietssuggestiestrook).

Weinig bekend, ook bij de ordehandhaver, is dat het bord 'uitzondering op éénrichtingsverkeer voor fietsers', niet noodzakelijk geldt voor een rijwiel.

Fiscaal:

Overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) is de kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor een bedrag van maximum 0,22 euro per kilometer (voor het aanslagjaar 2017) vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is een vrijgesteld inkomen.

Wij gaan er van uit dat de fiscale voordelen op fietsen (fietsvergoeding en voordeel alle aard belastingvrij, aftrek 120% fietsgerelateerde kosten) gewoon gelden voor rijwielen. Immers:

Het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 stelt dat de fietsvergoeding een kilometervergoeding is "voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling". Wat een "fiets" is wordt verder niet gedefinieerd.

(bron: www.dekamer.be )

Fietser.be Visie:

Ons wettelijk kader wordt voorlopig vooral gedefiniëerd door afwezigheid van een eigen categrie met specifieke regelgeving. Dat is iets minder robuust dan indien er een uitgebreid debat aan voorafgegaan was. Anderzijds is er een ijzersterke intrinsieke logica: velomobielen zijn veel en veel veiliger dan fietsen, en rijden zowiezo zonder motor al 35-55 km/u.

Ook hangt het af van het politieke weer. Hybride fietsen, en a fortiori hybride velomobielen zijn zo goedkoop en gebruiksvriendelijk geworden dat een dijkbreuk niet onmogelijk meer lijkt. Fiscale aftrek van 120% en fietsvergoeding waren bedacht voor fietsen van 1000 € en trajecten van 10 km. Net zoals bij de zonnepanelen gebeurde, zullen die positieve maatregelen een schaalvergroting misschien niet overleven. Gemediatiseerde ongevallen zouden tot regeldrift kunnen leiden.

We gaan er van uit dat de biohybrides die we nu verkopen in de toekomst wel wettig zullen blijven.

Fietser.be houdt volgende strategie aan:

 1. We waken er over dat de elektrische assistentie een meerwaarde blijft maar geen noodzaak.

 2. Eventuele veranderingen in de lezing van de wet kunnen geherprogrammeerd worden.

 3. We houden ons aan een limiet van 250W nominaalvermogen, dit is meer dan voldoende voor een snelle velomobiel.

 4. Af fabriek staat de cut-off op 25 km/u geprogrammeerd, dit is voldoende als acceleratie-assist en voldoende als all-round hybride aandrijving voor stad en berg.

Voetnoot:

Disclaimer:

Fietser.be probeert de snel veranderende wetgeving rond lichte en sportmobiliteit op de voet te volgen en te doorgronden. Wij zijn echter geen juristen, en er zijn weinig precedenten of jurisprudentie. We nemen dan ook geen enkele legale verantwoordelijkheid voor onze juridische analyses.

Voelt u zich statutair thuisloos, is het perfect mogelijk én niet onaangenaam om de e-assist enkel als acceleratiehulp te gebruiken tot 25 km/u. Dan valt de velomobiel zeker onder de categorie Fiets met Elektrische Hulpmotor.

Analyse van de wetgeving:

Ik vat vooreerst zo goed mogelijk alle clausules samen die betrekking hebben op onze velomobielen:

VERORDENING (EU) Nr. 168/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 januari 2013

betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.

HOOFDSTUK I: ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES

Artikel 2: Toepassingsgebied

§ 2. Deze verordening is niet van toepassing op:

h) fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt;

k) voertuigen uitgerust met een bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.

Artikel 3: Definities:

96) „R-punt” of „referentiepunt van de zitplaats”: een door de voertuigfabrikant voor iedere zitplaats gedefinieerd ontwerppunt, vastgesteld in relatie tot het driedimensionale referentiesysteem.

94) „zuiver elektrisch voertuig”: een voertuig dat zijn vermogen verkrijgt van:

b) een elektrische hulpaandrijving die op een voertuig met trappers is aangebracht;

Artikel 4: Voertuigcategorieën [samengevoegd met Bijlage I]

2. Categorieën

b) voertuig van categorie L2e (bromfiets op drie wielen):

(4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, [verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] en

(6) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h, en

(7) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1 ) ≤ 4 000 W, en

(8) massa in rijklare toestand ≤ 270 kg, en

(9) uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurderszitplaats,

e) voertuig van categorie L5e (gemotoriseerde driewieler),

(4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3,[verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] en

(5) massa in rijklare toestand ≤ 1 000 kg, en

(6) voertuig op drie wielen dat niet kan worden ingedeeld als een L2e-voertuig, en

3. Aandrijvingen

d) aangedreven door een elektromotor;

Toelichting bij H1 art.2 §2 h: pedelec-clausule

In de Nederlandstalige tekst is sprake van fietsen. In de Engelse tekst is sprake van 'pedal cycles', dus mogen we aannemen dat ook rijwielen als de velomobiel hieronder vallen. Op deze website spreken we van een acceleratie-assistentie (a-assist) als we spreken over een sub 250W/25kpu systeem. Op een ongestroomlijnde fiets zijn er grenzen aan het nut hiervan, maar met in een velomobiel vormt de acceleratie-assistentie een perfecte symbiose met de sportieve motor. De elektromotor helpt bij opwarming, stoppen en versnellen in het verkeer, klimmen en afkoelen, het snelle en regelmatige werk is voor de biomotor. De eWAW staat of valt dus zeker niet met een snelheidsbegrenzing aan 25 km/u - integendeel, voor lange ritten is dit de meest effectieve instelling.

Toelichting bij H1 art.2 §2 k: velomobiel-clausule

Volgens Art. 3. 94) is een voertuig met trappers (designed to pedal) met elektrische hulpaandrijving toch een 'zuiver elektrisch voertuig'. Tenzij die elektrische hulpaandrijving sub25/250 blijft (H1 art.2 §2 h: pedelec-clausule). Een hybride velomobiel waarvan de elektrische ondersteuning over 25 kpu of 250W gaat is dus een zuiver elektrisch voertuig.

Een gemotoriseerd [verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] voertuig op drie wielen valt onder categorie L2e tot 45 km/u / 4000W, daarboven in de categorie L5e. Ik denk dat de velomobiel in veiligheidstermen voldoet aan de term: 'door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h', en dat we er mogen van uitgaan dat de hybride velomobiel onder de categorie L2e valt - tenzij het r-punt onder de 400mm valt. Bijvoordeeld de Hase Delta trikes vallen hier m.i. wel onder; het zou ook wel zinnig zijn dergelijke hoge trikes boven de 25 km/u te gaan reglementeren, in tegenstelling tot onze velomobielen die met of zonder motor ca. 45 km/u vlot en veilig aankunnen.

Wat is nu dat R-punt? Als driedimensionaal referentiesysteem is het platte vlak van de bodem van de velomobiel voor de hand liggend. Als het ontwerppunt gedefinieerd voor de enige zitplaats is het aannemelijk om de hoogte van de zetelzitting (en niet de zetelleuning) te hanteren. Deze varieert in de WAW tussen de 20 en de 40 mm boven de bodem. Ook het scharnierpunt van de heup zou logisch kunnen zijn, een 50 mm hoger. In het slechtste geval, wanneer de vloer als referentiesysteem genomen wordt, komt hier 100mm bodemspeling bij. In alle gevallen is het R-punt van de WAW en eWAW dus < 400mm. U kan dit terugvinden in dit R-punt attest WAW.

Voertuigen van de categorie L2e én L5e met een R-punt, of referentiepunt van de zitplaats ≤ 400 mm vallen volgens art 2: § 2. k) niet onder de verordening.

Conclusie: Hybride velomobielen R<400mm blijven net als pedelecs gewoon rijwielen, en worden met een hulpmotor geen bromfietsen klasse A, B, P, pedelecs, of speed pedelecs. Met andere woorden:

Trikes en velomobielen zijn volgens de Europese wet RIJWIELEN.

Per 1 october 2016 werd de Belgische wegcode geupdatet via dit KB van 21 juli 2016 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit KB baseert zich expliciet op de categorieën van bovenstaande Europese verordening EU168/2013, waardoor de redeneringen hierboven worden bevestigd. (bron)