Diensten‎ > ‎

Wetgeving

In het kort:

Velomobielen zijn rijwielen, ook met een hulpmotor. Een eWAW is dus een rijwiel, en geen bromfiets of 'Speed Pedelec'.

Fietsen, ligfietsen, trikes en velomobielen behoren voor de wetgever tot de categorie rijwielen. Rijwielen hebben geen beperking op vermogen of snelheid.
Algemene snelheidsbeperkingen (bv. zone 30) gelden natuurlijk ook voor rijwielen.

Voor rijwielen geldt over het algemeen dezelfde wegcode en technische eisen die je als fietser met een gewone tweewieler gewend was. De belangrijkste bijzonderheid is dat de plaats van de velomobiel op de rijweg is, maar dat het fietspad ook mag gebruikt worden.

Rijwielen hebben geen motorrijtuigverzekering nodig. Wel is het verstandig een te kijken of uw burgerlijke aansprakelijkheid als weggebruiker gedekt is in uw familiale, en raden wij wél een verzekering pechverhelping (bv. VAB) en rechtsbijstand aan. Achtergrondinfo op de pagina Verzekeren.


Zijn hybride bio-elektrische voertuigen nu rijwielen of brommers?

Mensaangedreven voertuigen vallen onder de categorie rijwielen. De toevoeging van een hulpmotor verandert dit niet.

De wet EU 168/2013 deelt sinds januari 2016 de verschillende gemotoriseerde twee-, drie- of vierwielige voertuigen in in verschillende categorieën. Pedelecs (25 km/u) enerzijds, en trikes en velomobielen met hulpmotor anderzijds, worden hierbij uitdrukkelijk uitgezonderd. Deze rijwielen behoren dus niet tot enige categorie gemotoriseerde voertuigen. ((EU) Nr. 168/2013 Hst I, Art. 2 §2 h en k). en blijven dus rijwielen. De redenering is vermoedelijk dat het karakter van het voertuig niet fundamenteel verandert.

Voor rijwielen gelden er geen beperkingen op het vermogen of snelheid. Niettemin beperken we om technische en veiligheidsredenen de snelheid mèt hulpmotor tot het normale snelheidsbereik van de velomobiel: voor de eWAW is dit 250W en ca. 50 km/u. Daarmee volgen we naast de letter van de wet ook de geest ervan door de eVelos niet op te drijven tot boven hun normale - en veilige - snelheidsbereik.

Homologatie van een al dan niet elektrische velomobiel of trike als 'Speed-Pedelec' of 'bromfiets klasse B' is niet mogelijk omdat ze niet tot deze voertuigcategorieën behoren.

Wat de fietsvergoedingen betreft: elke trike en velomobiel, elektrisch ondersteund of niet, komt in aanmerking voor dezelfde fiscale voordelen als de gewone fiets.


Fietser.be heet niet voor niets Fietser.be.
Wij geloven dat we de fiets zo kunnen optimaliseren dat we met lichte voetafdruk van veel meer vrijheid kunnen genieten.
We bouwen en verkopen dan ook geen elektrische voertuigen, maar bionische superfietsen.

Wetgeving Europa:

Ik spits me hier vooral toe op de wetgeving rond hybride drie- en vierwielers (biologische + elektrische aandrijving), aangezien hierover op de mainstream bronnen weinig te vinden is.

Volgens de Europese Wetgeving wordt een rijwiel, dat uitgerust wordt met een motor, een bromfiets/motorfiets/etc. behalve in twee gevallen. Het eerste geval is algemeen bekend, het tweede minder, dus dat leidt wel eens tot twijfels en misvattingen.
 1. Pedelecs (met een maximaal nominaalvermogen van 250W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt)
 2. Lage driewielers (categorie L2e met een r-waarde (zithoogte) van minder dan 400mm) en lage tweewielers (categorie L1e met een r-waarde (zithoogte) van minder dan 540mm)

VERORDENING (EU) Nr. 168/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 januari 2013
betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.
HOOFDSTUK I: ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Artikel 2: Toepassingsgebied
§ 2. Deze verordening is niet van toepassing op:
h) fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt;
k) voertuigen uitgerust met een bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.

Velomobielen en trikes met een motor, hier verder in het kort e-trikes of e-velos, blijven dus rijwielen, tenzij ze een zithoogte van meer dan 400mm zouden hebben (bv Hase Lepus). Snelheidsbeperkingen worden voor rijwielen niet specifiek bepaald, tenzij de algemeen geldende snelheidslimieten zoals een zone 30.
Uit veiligheidsoverwegingen wordt de transmissie zo berekend dat voor praktische velomobielen een maximum snelheid van ca. 50 km/u aan een cadans van 100 à 120 tpm kan bereikt worden. De ervaring leert dan een Kevlar WAW tot die snelheid een adequate bescherming biedt, met of zonder assist blijft dat gelijk. Voor een monocoque velomobiel zonder kreukelzones leggen we die veilige grens iets lager.

Wetgeving Belgie:

De Belgische wetgeving op elektrische fietsen baseert zich uitdrukkelijk op de Europese wetgeving EU168/2013 (bv., bv., ...)

en verdeelt 'Elektrische fietsen' (Europees L1e: Licht gemotoriseerd voertuig op twee wielen) onder met drie eigen soortnamen:
 1. "Fiets met Elektrische Hulpmotor (= Pedelec)", Europees: Rijwiel.
 2. "Gemotoriseerde Fiets", Europees: L1e-A, Gemotoriseerd Rijwiel, EU168/2013 Bijlage 1, voertuigindeling)
 3. "Speed Pedelec", Europees: L1e-B, Bromfiets op twee wielen, EU168/2013 Bijlage 1, voertuigindeling)
Lage drie- en vierwielige (r<400mm) en lage tweewielige (r<540mm) rijwielen met hulpmotor (bv. eWAW), alsook
hogere twee-, drie- en vierwielige rijwielen met hulpmotor tot 25 km/u en 250W
vallen als rijwielen onder dezelfde wetgeving als de traditionele fiets:

GEEN:
 • Minimale leeftijd
 • Helmplicht
 • Rijbewijs
 • Verzekering
 • Inschrijving
 • Nummerplaat
 • Gelijkvormigheidsattest / Certificaat van overeenstemming (COC)
WEL:
 • De verkeersregels van toepassing op fietsen, cq. rijwielen.


Alle elektrische hoge tweewielers (bak- en bukfietsen), die door Fietser.be gebouwd en/of verkocht worden, vallen wettelijk binnen de categorie van de Pedelec (<25 kpu, <250W) (Fiets met Elektrische Hulpmotor). We zien geen wettelijke bezwaren om een ligfiets (tweewieler) met zithoogte <540mm uit te rusten met een hulpmotor > 25km/u.

Wie bij ons advies vraagt rond een snelle elektrische fiets tot 45 km/u zullen we zelden een Speed Pedelec aanraden (dat is per definitie een tweewieler). Voor recreatief gebruik en bij redelijk weer kan dat nog lukken, maar dan is er nog een alternatieve transportmodus nodig bij regen, ijzel of gewoon koude. Wie een snel, praktisch en veilig voertuig voor dagelijks gebruik op lange afstand wil zal wellicht bij de trike of velomobiel uitkomen - het is onze job daarover te informeren.

Technische Eisen:

Velomobielen worden in de Belgische wetgeving op basis van EU168/2013 uitdrukkelijk uitgezonderd van het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (10 OKTOBER 1974). Velomobielen kunnen dus nooit als bromfiets gecategoriseerd worden. De technische eisen die van toepassing zijn, zijn die van de Machinerichtlijn.

10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]
Hoofdstuk I. Begripsomschrijving en toepassingssfeer
Artikel 2. Toepassingssfeer
§ 2. 2. Andere bijzondere categorieën van voertuigen zijn niet aan de voorschriften van dit besluit onderworpen.
k) voertuigen uitgerust met om het even welk type bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.

(met dank aan onze biohybride agent B.VdS)

Wegcode:

Met een velomobiel of trike heb je een geweldig voordeel dat je veiliger en/of sneller vooruithelpt: "De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen". (KB 01/12/75 art. 9.1.2.1°).
Als velomobilist of triker kan je dus kiezen tussen rijbaan en fietspad. Dit is de praktijk een geweldig voordeel. Mee kunnen rijden met de verkeersstroom is dikwijls veiliger dan benauwde fietspaden te volgen. Indien het verkeer moordend is of bij files kan je veilig het fietspad volgen - mits vertragen naar fietssnelheid, dat spreekt vanzelf.

Wat de motor betreft bestaat er bij mijn weten geen categorie "drie- en vierwielers zonder motor" meer. In termen van de huidige wetgeving kan dit m.i. enkel geïnterpreteerd worden ofwel als rijwielen, = als drie- of vierwielers die niet behoren tot de categorieën L1e, L1eA of L1e-B. Het is mijn interpretatie dat trikes en velomobielen ook met hulpmotor het fietspad mogen volgen - caveat emptor.
Consequent deze oude Belgische wet zou zelfs een hoge drie- of vierwieler met motor het fietspad niet mogen nemen, ongeacht of het een pedelec is of niet. En nu zit op alle fietsen wel een motor: smartphone, pacemaker, ... Hoewel niet altijd even consequent, komt in de Belgische wetgeving wel een onderscheid naar voren tussen de begrippen "motor, gemotoriseerd" enerzijds en "hulpmotor, hulpaandrijving" anderzijds. Nogmaals: wanneer het karakter van het voertuig niet essentieel verandert, verandert ook de categorie niet.

Update juni 2019: sinds juni 2019 hebben drie- en vierwielige rijwielen (breedte <1m) dezelfde rechten verkregen als de fiets. Velomobielen, bakfietsen etc. mogen dus ook éénrichtingsstraten in waar fietsen tegen richting mogen, mee met "alle fietsers gelijk groen" enz. Deze algemene regel verandert echter niets aan de specifieke regel dat de plaats van de velomobiel op de rijweg is en ze ook het fietspad mogen volgen. Hier was in het begin enige verwarring over, maar dit is intussen uitgeklaard door de FOD Mobiliteit. Zie dit document op vraag van onze klant bij de bereden politie Bart VdS.

Tips:
 • We raden aan om aan te sluiten bij de strook waarvan de snelheid het dichtst die van de velomobiel benadert. In de bebouwde kom is dat dus meestal de rijbaan, daarbuiten het fietspad.
 • Pas dan ook zelf uw fietssnelheid aan: 30 of 50 km/u op de baan, 25 km/u op het fietspad.
 • Assertief is veilig! Bij twijfel, kies de rijbaan! Laat u niet wegdringen op een zelfmoordstrook (AKA fietssuggestiestrook).

Belastingkorting en Fietsvergoeding:

Overeenkomstig artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) is de kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor een bedrag van maximum 0,22 euro per kilometer (voor het aanslagjaar 2017) vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling is een vrijgesteld inkomen.

Wij gaan er van uit dat de fiscale voordelen op fietsen (fietsvergoeding en voordeel alle aard belastingvrij, aftrek 120% fietsgerelateerde kosten) gewoon gelden voor rijwielen. Immers:

Het koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 stelt dat de fietsvergoeding een kilometervergoeding is "voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling". Wat een "fiets" is wordt verder niet gedefinieerd.
(bron: www.dekamer.be )

FOD Financiën geeft zijn eigen definities van een rijwiel, oa.: "hybride fietsen, met of zonder elektrische aandrijving", waar de eVelos en eTrikes probleemloos onder ressorteren.

Ondertussen wordt de fietsvergoeding stelselmatig opgevoerd, ondertussen (feb. 2019) is dit 24 ct/km.

Fietser.be Visie:

Ons wettelijk kader wordt voorlopig vooral gedefiniëerd door afwezigheid van een eigen categorie met specifieke regelgeving. Dat is iets minder robuust dan indien er een uitgebreid debat aan voorafgegaan was. Anderzijds is er een ijzersterke intrinsieke logica: velomobielen zijn veel en veel veiliger dan fietsen, en rijden zowiezo zonder motor al 35-55 km/u.
Ook hangt het af van het politieke weer. Hybride fietsen, en a fortiori hybride velomobielen zijn zo goedkoop en gebruiksvriendelijk geworden dat een dijkbreuk niet onmogelijk meer lijkt. Fiscale aftrek van 120% en fietsvergoeding waren bedacht voor fietsen van 1000 € en trajecten van 10 km. Net zoals bij de zonnepanelen gebeurde, zullen die positieve maatregelen een schaalvergroting misschien niet overleven. Gemediatiseerde ongevallen zouden tot regeldrift kunnen leiden.
We gaan er van uit dat de biohybrides die nu wettig zijn, dat in de toekomst wel wettig zullen blijven.


Fietser.be houdt volgende strategie aan:
 1. We waken er over dat de elektrische assistentie een meerwaarde blijft maar geen noodzaak wordt.
 2. Eventuele veranderingen in de wet, of de lezing van de wet, kunnen geherprogrammeerd worden.
 3. We houden ons aan een limiet van 250W nominaalvermogen, dit is meer dan voldoende voor een snelle velomobiel.
 4. Af fabriek staat de cut-off op 25 km/u geprogrammeerd, dit is voldoende als acceleratie-assist en uitstekend als all-round hybride aandrijving voor stad en berg.


Te Lezen:

Disclaimer:

Fietser.be probeert de snel veranderende wetgeving rond lichte en sportmobiliteit op de voet te volgen en te doorgronden. Wij zijn echter geen juristen, en er zijn weinig precedenten of jurisprudentie. We nemen dan ook geen enkele legale verantwoordelijkheid voor onze juridische analyses.
Voelt u zich statutair thuisloos, is het perfect mogelijk én niet onaangenaam om de e-assist enkel als acceleratiehulp te gebruiken tot 25 km/u. Dan valt de velomobiel zeker onder de categorie Fiets met Elektrische Hulpmotor.

Analyse van de wetgeving:

Ik vat vooreerst zo goed mogelijk alle clausules samen die betrekking hebben op onze velomobielen:

VERORDENING (EU) Nr. 168/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 januari 2013
betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.
HOOFDSTUK I: ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Artikel 2: Toepassingsgebied
§ 2. Deze verordening is niet van toepassing op:
h) fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt;
k) voertuigen uitgerust met een bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.  
Artikel 3: Definities:
96) „R-punt” of „referentiepunt van de zitplaats”: een door de voertuigfabrikant voor iedere zitplaats gedefinieerd ontwerppunt, vastgesteld in relatie tot het driedimensionale referentiesysteem.
94) „zuiver elektrisch voertuig”: een voertuig dat zijn vermogen verkrijgt van:
b) een elektrische hulpaandrijving die op een voertuig met trappers is aangebracht;
Artikel 4: Voertuigcategorieën [samengevoegd met Bijlage I]
2. Categorieën
b) voertuig van categorie L2e (bromfiets op drie wielen):
(4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, [verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] en
(6) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h, en
(7) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1 ) ≤ 4 000 W, en
(8) massa in rijklare toestand ≤ 270 kg, en
(9) uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurderszitplaats,

e) voertuig van categorie L5e (gemotoriseerde driewieler),
(4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3,[verbranding, perslucht, elektrisch of combinatie, Art. 4§3] en
(5) massa in rijklare toestand ≤ 1 000 kg, en
(6) voertuig op drie wielen dat niet kan worden ingedeeld als een L2e-voertuig, en
3. Aandrijvingen
    d) aangedreven door een elektromotor;

Toelichting bij H1 art.2 §2 h: pedelec-clausule

Het onderscheid tussen het nederlandse rijwiel en fiets is niet altijd even duidelijk of consequent. In de nederlandstalige tekst is sprake van fietsen. In de Engelse tekst is sprake van 'pedal cycles', dus mogen we aannemen dat ook rijwielen als de velomobiel hieronder vallen.
Op deze website spreken we van een acceleratie-assistentie (a-assist) als we spreken over een sub 250W/25kpu systeem. Op een ongestroomlijnde fiets zijn er grenzen aan het nut hiervan, maar met in een velomobiel kan een gelimiteerde acceleratie-assistentie een goede symbiose aangaan met de sportieve motor. De elektromotor helpt bij opwarming, stoppen en versnellen in het verkeer, klimmen en afkoelen, het snelle en regelmatige werk is voor de biomotor. De eWAW staat of valt dus zeker niet met een snelheidsbegrenzing aan 25 km/u - integendeel, voor lange ritten is dit een zeer effectieve instelling.

Toelichting bij H1 art.2 §2 k: velomobiel-clausule

Voertuigen van de categorie L2e én L5e met een R-punt, of referentiepunt van de zitplaats ≤ 400 mm vallen volgens art 2: § 2. k) niet onder de verordening.

Wat is nu dat R-punt? Als driedimensionaal referentiesysteem is het platte vlak van de bodem van de velomobiel voor de hand liggend. Als het ontwerppunt gedefinieerd voor de enige zitplaats is het aannemelijk om de hoogte van de zetelzitting (en niet de zetelleuning) te hanteren. Deze varieert in de WAW tussen de 20 en de 40 mm boven de bodem. Ook het scharnierpunt van de heup zou logisch kunnen zijn, een 50 mm hoger. In het slechtste geval, wanneer de vloer als referentiesysteem genomen wordt, komt hier 100mm bodemspeling bij. In alle gevallen is het R-punt van de WAW en eWAW dus < 400mm. U kan dit terugvinden in dit R-punt attest WAW.

Vrijspraak voor in beslag genomen eWAW:

(13/12/2017, Rudy B., Keerbergen:)

In bijlage het advies van onze expert. 

Classificatie is duidelijk en ben ook vrijgesproken om met een brom- of motorfiets te rijden zonder inschrijving. Inschrijven en comformiteitsattest is absoluut zeker niet nodig ! 

Verzekeringsplicht is minder duidelijk en daar verandert mijn uitspraak niets aan. Ben immers veroordeeld omdat ik via een gashendel de fiets autonoom zonder trappen kon laten rijden (boete 25 EURO wegens vele verzachtende omstandigheden en de onduidelijkheid van de wetgeving). Mijn interpretatie is dat indien conform aan de huidige verordeningen voor speed pedelecs je niet autonoom kan "gas" geven en indien er een beperking is tot 45 km/u je geen verzekering moet hebben. Probleem is dat de verordening enkel uitgeschreven is voor "fietsen" met 2 wielen en dat het onduidelijk blijft of dit wel van toepassing is voor rijwielen. Men zou aan het werken zijn rond een verordening hieromtrent maar ik weet niet hoe ver dat staat.

Ik heb alleen de uitspraak maar het vonnis is me nog niet betekend. De boete dus ook nog niet. Ik ga er hen niet aan herinneren :-)

Commentaar:
Dit vonnis is nooit betekend geraakt - als dat gebeurd publiceren wij het prompt. Maar het bevestigt alleszins al onze redeneringen.
Gashendel: dit was een aanpassing door de klant. Ons inziens wordt hier trouwens ten onrechte allusie gemaakt op Speed Pedelecs (per definitie tweewielers) maar soit, gashendels zijn bij ons niet van toepassing (enkel kracht- of bewegingssensor op de pedalen).
De klant kocht onmiddellijk een andere eWAW en dat was een geluk want het duurde zowat twee jaar eer de fiets terug bij zijn eigenaar was. Wij vermoeden dat er enige schuld bij de eigenaar werd gelegd om eisen tot schadevergoeding te voorkomen. Het gezichtsverlies voor de lokale politie KASTZE was reeds aanzienlijk: de rijder werd opgejaagd door een anonieme wagen, agressief op de busbaan gedrongen (en daar vervolgens voor aangeklaagd), onder veel media-aandacht en met motorbegeleiding werd de eWAW "getest". Dat werd vanzelfsprekend juridisch weggelachen: de controller werd door de 'expert' geherprogrammeerd én er werd een zwaardere batterij ingezet. Het leverde wel een mooi plaatje op:

Tijdens de testrit wordt het verkeer opgehouden en moet er in blok gereden worden zodat de ligfiets zijn maximale snelheid kan halen. (bron: hln.be)

Advies Expert:

Annick Roetynck
Sustainable 2Wheels Consultant
Guinardstraat 32
9000 Gent
Tel. +32 9 233 60 05
Email a.roetynck@pandora.be

Gent, 29 januari 2016

Volgens PV voorlopig nummer H.V.86LI417337/15 van 17 september 2015 is het betrokken voertuig
onderworpen aan:
- een aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
- de verplichting tot inschrijving en nummerplaat volgens KB 20.07.2001
- technische eisen motorfiets KB 10.10.1974
In de conclusies (PV, pagina 8) die resulteren uit de bijkomende vaststellingen wordt het voertuig
gecategoriseerd als motorfiets op basis van:
- zijn snelheid
- zijn aandrijfmodi
- zijn batterij
Echter, de bovenstaande eigenschappen vormen geen wettelijke basis voor het categoriseren van
het voertuig. De wettelijke basis voor een dergelijke categorisering is Verordening 168/2013 van 15
januari betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en
vierwielers: zie http://www.wegcode.be/pdf/eu/CELEX_32013R0168_NL_TXT.pdf.
Artikel 2.2.k van deze Verordening stipuleert: “Deze Verordening is niet van toepassing op voertuigen
uitgerust met een bestuurderszitplaats waarvan de hoogte van een R-punt ≤ 540 mm voor de
categorieën L1e, L3e en L4e of ≤ 400 mm voor de categorieën L2e, L5e, L6e en L7e.”
De hoogte van het R-punt van dit voertuig is minder dan ≤ 540 mm, bijgevolg is de Verordening niet
van toepassing op dit voertuig en kan het niet worden gecategoriseerd als bromfiets of als
motorfiets.
Artikel 2.2.h. van deze Verordening stipuleert de uitsluiting van: “Deze Verordening is niet van
toepassing op fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een
nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken
wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt
onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt;”
Bovenvermelde voertuigen zijn in België als fietsen gecategoriseerd. Niettemin kan het betrokken
voertuig evenmin in deze categorie worden ondergebracht omdat het niet voldoet aan de
uitsluitingsvoorwaarden van de Verordening. Bovendien zijn de bovenvermelde fietsen met
trapondersteuning het voorwerp van twee Europese technische normen NBN-EN 14764 en NBN-EN
15196. Echter deze normen gelden enkel voor voertuigen met een zadelhoogte vanaf 635 mm.

Gezien het bovenstaande is het betrokken voertuig niet onderworpen aan:
- de verplichting tot inschrijving en nummerplaat volgens KB 20.07.2001 want volgens
Artikel 1.6.b) is het KB van toepassing op “elk voertuig dat beantwoordt aan de
begripsomschrijvingen vermeld in artikel 2 van de Verordening Nr. 168/2013 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht
op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers.” Zoals eerder aangegeven is het betrokken
voertuig uitgesloten van de vermelde Verordening.
- de technische eisen motorfiets in het KB van 10 oktober 1974 want het kan door bovenvermelde
uitsluiting niet worden gecategoriseerd als bromfiets noch als motorfiets
Over verplichting tot een aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is er geen
duidelijkheid. Artikel 1 van de Wet van betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen van 21 november 1989 definieert motorrijtuigen als “rij- of voertuigen,
bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden
gedreven, (…)” Het is onduidelijk of het betrokken voertuig al dan niet aan deze definitie
beantwoordt.
Aangezien het betrokken voertuig geen voertuig is in de zin van Artikel 1 van het KB van 20 juli 2001
en aangezien het betrokken voertuig niet beantwoordt aan de bepaling van artikel 2.15.1 “Rijwiel” en
2.15.2 “Voortbewegingstoestel” van het KB van 1 december 1975, concluderen wij dat het betrokken
voertuig een voertuig is als bedoeld in Artikel 2.14 van het KB van 1 december 1975 : “elk middel van
vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of bedrijfsmaterieel.”

Update wegcode:

Per 1 october 2016 werd de Belgische wegcode geupdatet via dit KB van 21 juli 2016 tot wijziging van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit KB baseert zich expliciet op de categorieën van bovenstaande Europese verordening EU168/2013, QED. (bron)

Comments